I. Informacje ogólne.

 • Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.carpathianfest.pl (utrzymywanego na serwerach CyberFolks) i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez Użytkownika serwisu danych osobowych oraz pozostałych informacji pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszego serwisu, w szczególności poprzez pliki cookies. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora danych.

II. Słowniczek pojęć.

 • Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:
 • 1) Administrator – należy przez to rozumieć Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, kapitał zakładowy w wysokości 27 581 000 PLN zł,
 • 2) Cookies - należy przez to rozumieć pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym działa Przeglądarka. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera, telefonu lub tabletu) i umożliwiają korzystanie z serwisu www.carpathianfest.pl,
 • 3) Dane Osobowe - należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • 4) Formularz Zgłoszeniowy – należy przez to rozumieć interaktywny formularz w serwisie www.carpathianfest.pl wymagający podania Danych Osobowych przez Użytkownika,
 • 5) Przeglądarka - należy przez to rozumieć program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Microsoft Edge, Chrome, Firefox,),
 • 6) Państwo trzecie - należy przez to rozumieć państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • 7) Polityka Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszy dokument zawierający przede wszystkim informacje o zakresie przetwarzania danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych Użytkowników korzystających z serwisu www.carpathianfest.pl oraz o prawach tych osób,
 • 8) Przetwarzanie – należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • 9) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • 10) Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z serwisu www.carpathianfest.pl.

III. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.

 • 1) Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego i/lub w wiadomości e-mail i/lub poprzez kontakt telefoniczny w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2019, poz.1791 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.
 • 2) W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
 • 3) Z Administratorem można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@carpathianfest.pl lub wskazane na stronie serwisu numery telefoniczne.
 • 4) Państwa dane osobowe:
  a) podane przez Państwa za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego przetwarzane są:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz.344 z późn.zm.) tj. Państwa zgody w celu otrzymywania drogą mailową informacji i materiałów dotyczących Wydarzenia Carpathian Startup Fest i/lub informacji i materiałów o bieżących działaniach podejmowanych w ramach zadań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w szczególności o organizowanych przez Nas wydarzeniach, prowadzonych projektach, warsztatach oraz pozostałych formach udzielanego wsparcia;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku art. 172 ustawy z 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2021, poz. 576 z późn.zm.) tj. Państwa zgody, w celu otrzymywania drogą telefoniczną informacji i materiałów dotyczących Wydarzenia Carpathian Startup Fest i/lub informacji i materiałów o bieżących działaniach podejmowanych w ramach zadań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w szczególności o organizowanych przez Nas wydarzeniach, prowadzonych projektach, warsztatach oraz pozostałych formach udzielanego wsparcia;
  b) tj. dane informatyczne gromadzone za pośrednictwem plików cookies przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dostosowania serwisu do potrzeb naszych Użytkowników;
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 • 5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator realizuje ww. cele, w szczególności:
  a) podmiotom utrzymującym/obsługującym infrastrukturę IT,
  b) dostawcom narzędzi służących do analityki działania serwisu,
  c) podmiotom świadczącym usługi prawno-księgowe,
  d) partnerom biznesowym Wydarzenia Carpathian Startup Fest,
  e) podmiotom występujących w Wydarzeniu Carpathian Startup Fest w charakterze Inwestora,
  f) osobom współpracującym z Administratorem w ramach Wydarzenia na podstawie wydanych upoważnień lub zawartych umów udostępnienia/powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • 6) Mając na uwadze powyższe posiadają Państwo prawo do:
  a) uzyskania informacji czy Państwa dane są przez Nas przetwarzane – a jeżeli tak, to również prawo do ich dostępu,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych – w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe,
  c) prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych osobowych,
  e) prawo do przeniesienia danych osobowych,
  f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  g) prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@carpathianfest.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • 7) Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • 8) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody, a następnie zostaną usunięte. W uzasadnionych sytuacjach okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 • 9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymywania informacji i materiałów dotyczących Wydarzenia Carpathian Startup Fest i/lub informacji i materiałów o bieżących działaniach podejmowanych w ramach zadań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w szczególności o organizowanych przez Nas wydarzeniach, prowadzonych projektach, warsztatach oraz pozostałych formach udzielanego wsparcia;
 • 10) Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.
 • 11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

IV. Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.carpathianfest.pl

Dane uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika carpathianfest.pl. Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego serwisu, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych klientów. Stosowane przez nas pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies:
 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli ww., zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Plugin Facebooka Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze ww. serwisu. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: polityka prywatności Facebook.
Plugin Linkedina Nasza strona zawiera ponadto plugin do serwisu społecznościowego Linkedin, który połączy Państwa bezpośrednio z profilem naszej firmy. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Linkedin proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: polityka prywatności Linkedin
Plugin Instagrama Z naszego serwisu internetowego mogą Państwo zostać bezpośrednio przekierowani na nasz oficjalny profil w aplikacji Instagram. Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez Spółkę Facebook Ireland Limited, zatem korzystanie z niego stanowi umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem, a Facebook Ireland Limited. Wszelkie informacje dotyczące rodzaju danych zbieranych przez aplikację, sposobu korzystania z informacji przez administratora oraz praw przysługujących użytkownikom znajdą Państwo pod adresem: polityka prywatności Instagram.
Plugin Twittera Nasza strona zawiera również plugin do serwisu społecznościowego Twitter, który połączy Państwa bezpośrednio z naszym profilem na serwerze ww. serwisu. Twitter może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności w serwisie Twitter zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią polityki prywatności portalu pod adresem: polityka prywatności Twitter.

V. Ochrona danych stosowanych przez Administratora.

Miejsca logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Administrator zapewnia także automatyczne aktualizacje oprogramowania, wykonuje kopie zapasowe danych oraz zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem.

VI. Zmiana treści Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.