REGULAMIN WYDARZENIA I KONKURSU CARPATHIAN STARTUP FEST 2022(Pobierz)

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

 • Organizator – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis;
 • Partner Strategiczny – instytucja publiczna lub prywatna, której Organizator nadał status Partnera Strategicznego;
 • Partner Główny Wydarzenia – instytucja publiczna lub prywatna, której Organizator nadał status Partnera Głównego Wydarzenia;
 • Partner Merytoryczny – instytucja publiczna lub prywatna, której Organizator nadał status Partnera Merytorycznego — w szczególności fundusze inwestycyjne, IOB itp.;
 • Partner Wydarzenia – instytucja publiczna lub prywatna, której Organizator nadał status Partnera Wydarzenia;
 • Konkurs – proces objęty niniejszym Regulaminem szczegółowo opisany w Rozdziale
  7 Regulaminu, zmierzający do wyłonienia zwycięzcy, który otrzyma nagrodę finansową od Organizatora;
 • Uczestnik Konkursu – pomysłodawcy, start’up’y, scale’up’y, które po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego oraz przesłaniu One Pager w terminie naboru zostały zakwalifikowane do Konkursu, dokonały rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu wiadomością mailową od Organizatora;
 • Uczestnik VIP (Goście) – przedstawiciele Organizatora, Partnera Strategicznego, Partnera Głównego, Partnera Merytorycznego i innych Partnerów,  przedstawiciele inwestorów 
  i funduszy, półfinaliści i inni zaproszeni przez Organizatora, którzy po złożeniu Formularza Rejestracyjnego otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu wiadomością mailową od Organizatora; 
 • Uczestnik Startup – przedstawiciele start-upów, mający na celu zarejestrowanie udziału Uczestnika w Wydarzeniu, polegające na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, korzystająca z usług Organizatora w ramach Pakietu Startup;
 • Uczestnik Standard – Zwiedzający, który dokonał rejestracji Pakietu Standard.  Karnet/bilet obejmuje zwiedzanie przestrzeni wystawienniczej;
 • Uczestnik Biznes i Premium – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosiła udział Uczestnika w wydarzeniu oraz wykupiła jedną lub więcej usług w ramach dostępnych odpłatnych pakietów (karnet/bilet Biznes, Premium) dla jednego lub wielu Uczestników;
 • Uczestnicy – Uczestnicy Konkursu i Goście (VIP), użytkownicy Pakietu Standard, Startup, Biznes i Premium;
 • Formularz Zgłoszeniowy — dokument elektroniczny do którego link dostępny jest pod adresem  www.carpathianfest.pl, za pomocą którego pomysłodawcy, start’up’y, scale’up’y zgłaszają Organizatorowi chęć uczestnictwa w Konkursie; natomiast fundusze i inwestorzy deklarują chęć nawiązania rozmów o współpracy z Organizatorami;
 • Formularz Rejestracyjny — dokument elektroniczny, do którego link znajduje się na stronie www.carpathianfest.pl, za pomocą którego zainteresowane osoby zgłaszają Organizatorowi chęć uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnicy Konkursu składają Formularz Rejestracyjny po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Konkursu;
 • Karnet/Bilet – wirtualny bilet potwierdzający dokonanie wyboru jednego z pakietów
  w ramach Wydarzenia przez Organizatora wraz z zindywidualizowanymi dla każdego Uczestnika danymi dostępu do usług przypisanych do wybranego pakietu;
 • Potwierdzenie zgłoszenia/rejestracji – komunikat wysyłany do Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie Zgłoszenia/Rejestracji;
 • Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany do Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie Zgłoszenia lub Rejestracji, po wniesieniu opłaty za karnet Biznes lub Premium przez Uczestników;
 • One Pager –  krótka informacja na temat zgłaszanego projektu wykorzystywana przez Organizatora do opracowania Raportu/Raportu zbiorczego – One Pager stanowi ważny element procesu Konkursu;
 • Raport/Raport zbiorczy – dokument w formie PDF, opracowany na podstawie przesłanych One Pagerów, który zostanie udostępniony funduszom inwestycyjnym i inwestorom indywidualnym w celu zebrania od nich informacji dotyczących zainteresowania danym projektem;
 • CFS22 CAMP/CAMP – wydarzenie bezpłatne stanowiące etap realizacji Konkursu, realizowane przez Organizatora;
 • JURY/Kapituła — wyznaczone przez Organizatora osoby fizyczne dokonujące oceny zgłoszonych projektów w ramach Konkursu;
 • Umowa zawarta na odległość  –  umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udziału w Carpathian Startup Fest 2022 (zwanym dalej: Wydarzeniem) organizowanym przez RARR S.A. (zwanym dalej: Organizatorem).
 2. Celem organizowanego Wydarzenia jest umożliwienie autorom najlepszych
  i perspektywicznych pomysłów, startupów i  scaleupów zaprezentowania na żywo przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych i inwestorami indywidualnymi swoich pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań. Oczekiwanym efektem jest inwestycja kapitałowa lub wsparcie doradcze dla startupów, scaleupów (lub mix tzw. smart money). Kolejnym ważnym celem jest szeroko rozumiana promocja gospodarcza startupów oraz networking.
 3. Termin i miejsce Wydarzenia podane zostaną na stronie www.carpathianfest.pl. W przypadku braku możliwości realizacji Wydarzenia Organizator podejmie decyzję o zmianie terminu Wydarzenia lub o modyfikacji Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań zaprezentowanych przez pomysłodawców, startupy oraz scaleupy w ramach Wydarzenia pozostają własnością poszczególnych pomysłodawców, startupów oraz scaleupów i nie przechodzą na Organizatora, Partnerów lub pozostałych Uczestników Wydarzenia.
 5. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń dotyczących własności praw autorskich do pomysłów/projektów/produktów/usług/rozwiązań zaprezentowanych przez pomysłodawców, startupy oraz scaleupy w ramach Wydarzenia, Uczestnik, który zaprezentował dany pomysł, ponosić będzie całą odpowiedzialność z tytułu naruszenia własności i praw osoby trzeciej, z wyłączeniem Organizatora.
 6. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik oświadcza, że nie narusza ani nie naruszy postanowień żadnych umów ani praw osób trzecich, w tym między innymi patentów, praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, znaków towarowych, reklamy ani dóbr osobistych jak również nie ujawni z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych dotyczących innej osoby lub podmiotu.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia jakichkolwiek warunków udziału w Wydarzeniu, w szczególności w przypadku działań niezgodnych z prawem, naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, naruszenia dobrego imienia Organizatora lub Uczestników, będzie miał on prawo do natychmiastowego i nieodwołalnego odrzucenia zgłoszenia Uczestnika i wykluczenia go z Wydarzenia lub Konkursu.
 8. Uczestnik Konkursu zgłaszając  swój  projekt  poprzez  Formularz  Zgłoszeniowy, jak również przekazując dodatkowe informacje w One Pagerze i podczas Wydarzenia zgadza się, że informacje te podlegać mogą wymianie, komentowaniu i obiegowi w ramach Wydarzenia i po jego zakończeniu, z uwzględnieniem przepisu Rozdział VI ust. 1 pkt 6) tiret trzeci.
 9. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że informacje  zgłaszane  w ramach Wydarzenia  mają  zadanie  promowania  projektu,  nie  są  poufne  i  służą  pozyskaniu wsparcia merytorycznego  lub finansowego  dla  danego  przedsięwzięcia.
 10. Jeżeli z Regulaminu nie wynika nic innego, wiąże on wszystkich Uczestników Wydarzenia tj. osoby, które dokonują rejestracji na Wydarzenie jako przedstawiciele instytucji lub firmy, które faktycznie uczestniczą w Wydarzeniu w charakterze pomysłodawców, startupów, scaleupów, biernych słuchaczy, gości, partnerów, inwestorów indywidualnych lub ich przedstawicieli (Uczestnik). W razie wątpliwości za Uczestnika uznaje się każdą osobę, która wyraziła wolę wejścia na teren obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie i która została na ten teren wpuszczona.
 11. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia (z wyłączeniem przestrzeni wystawienniczej), chyba że Organizator udzieli indywidualnej zgody na uczestnictwo także innym osobom. W przypadku umożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie poniżej 18 roku życia, za przestrzeganie przez nią warunków Regulaminu odpowiada jej prawny opiekun.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Rejestracja na Wydarzenie odbywać się będzie dwutorowo w zależności od charakteru uczestnictwa w Wydarzeniu tj.:
 • w przypadku Uczestnika nie biorącego czynnego udziału w Konkursie – biernego słuchacza, gości, partnerów, funduszy, inwestorów, start-upów, poprzez system do rejestracji do której link znajduje się na stronie www.carpathianfest.pl;
 • w przypadku pomysłodawców, przedstawicieli startupu, przedstawicieli scaleupu, którzy aplikują do udziału w Konkursie, w pierwszej kolejności poprzez Formularz Zgłoszeniowy, poprzez system do  zgłoszenia projektów, do którego link znajduje się na stronie www.carpathianfest.pl;  a następnie po zakwalifikowaniu się do Konkursu, poprzez system do rejestracji, do którego link znajduje się na stronie www.carpathianfest.pl.
 1. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika zapisów Regulaminu.
 2. W zależności od charakteru uczestnictwa udział w Wydarzeniu jest częściowo płatny. Ceny poszczególnych karnetów i uprawnienia związane z ich posiadaniem określa Cennik opublikowany na stronie internetowej www.carpathianfest.pl, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, nie oznacza automatycznego uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizator każdorazowo potwierdzi udział Uczestnika w Wydarzeniu wiadomością mailową.
 4. W przypadku osiągnięcia limitu Uczestników, określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w sytuacji wystąpienia epidemii, Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania uczestnictwa osób wcześniej zarejestrowanych. Uczestnik zostanie powiadomiony o powyższym na podany podczas rejestracji adres email, na trzy dni przed terminem Wydarzenia.
 5. Organizator określi w formularzu zgłoszeniowym oraz formularzu rejestracyjnym, informacje konieczne do zgłoszenia i rejestracji na Wydarzenie z uwzględnieniem danych Uczestnika wymaganych do udziału w Wydarzeniu.

ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Organizator, w zależności od posiadanego przez Uczestnika karnetu, zapewnia Uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Wydarzenie ma miejsce oraz odpowiednią do charakteru Wydarzenia formę uczestnictwa i kontaktu z innymi Uczestnikami.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania Wydarzenia jego działaniem lub zaniechaniem. W przypadku, gdy szkody te pokryje Organizator, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe względem Uczestnika, który szkodę wyrządził.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie rzeczy lub mienia Uczestników. W związku z tym, nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie podczas trwania Wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Uczestnika do zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania elementarnych zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia znajdującego się w obiekcie, Organizatora oraz innych Uczestników.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do postępowania według zaleceń i instrukcji Organizatora oraz wskazanych przez niego osób współdziałających przy organizacji Wydarzenia.
 8. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz wszelkich innych materiałów niebezpiecznych, które mogą doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia Organizatora lub naruszenia zdrowia Uczestników.
 9. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren Wydarzenia.
 10. W przypadku podejrzenia kradzieży, niszczenia bądź niewłaściwego (destrukcyjnego) użytkowania mienia znajdującego się na terenie obiektu, gdzie jest organizowane Wydarzenie, Organizator zastrzega sobie możliwość zgłoszenia takowego faktu właściwym organom (w tym Policji).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Wydarzeniu osoby, która nie stosuje się do poleceń Organizatora lub osób współdziałających przy organizacji Wydarzenia, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie wobec innych osób, zakłóca przebieg Wydarzenia, nie przestrzega niniejszego Regulaminu, w inny sposób stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub mienia, wniosła na teren obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie przedmioty określone w ust. 8 powyżej. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane.

ROZDZIAŁ V. PRZEBIEG WYDARZENIA

 1. Szczegółowy przebieg Wydarzenia przedstawia Agenda Wydarzenia dostępna na stronie internetowej www.carpathianfest.pl.  
 2. Organizator zobowiązuje się do dołożenia starań do zapewnienia przebiegu Wydarzenia na zasadach określonych w Agendzie Wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie i przebiegu Wydarzenia, przed jego odbyciem, jak również w trakcie trwania Wydarzenia.
 4. Jeżeli Organizator dokona zmiany programu lub przebiegu Wydarzenia, Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.carpathianfest.pl. O zmianie programu lub przebiegu Wydarzenia podczas jego trwania, Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie po podjęciu decyzji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyżej, w tym, w sytuacji wystąpienia epidemii i związanych z tym restrykcji i obostrzeń. W przypadku, gdy przebieg Wydarzenia lub jego program ulegnie zmianie (również poprzez jego odwołanie lub skrócenie), Organizator nie odpowiada za szkodę wyrządzoną odwołaniem lub zmianą terminu Wydarzenia. W takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów, poniesionych przez Uczestników.
 6. Przed wejściem na Wydarzenie Organizator dokona weryfikacji Uczestników
  w sposób określony w ust. 7–10. Uczestnik zobowiązany będzie do podpisania się na liście obecności po uprzedniej weryfikacji tożsamości.
 7. Każdy Uczestnik otrzyma w dniu Wydarzenia identyfikator, na którym ujęte zostaną następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa reprezentowanego podmiotu, forma uczestnictwa w Wydarzeniu określona w Formularzu Zgłoszeniowym / Rejestracyjnym.
 8. Identyfikator należy nosić w miejscu widocznym dla Organizatora i osób współdziałających przy organizacji Wydarzenia w trakcie jego trwania.
 9. Identyfikator służy zapewnieniu właściwej obsługi Uczestników podczas Wydarzenia w zależności od charakteru uczestnictwa, w szczególności w zakresie zapewnienia  odpowiednich dostępów do poszczególnych części obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 10. Wymogi epidemiologiczne związane z uczestnictwem w Wydarzeniu mogą ulec zmianie,
  w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VI. DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK 

 1. Dane osobowe pozyskiwane w ramach uczestnictwa będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Wydarzenia zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej wskazanej poniżej:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od osoby fizycznej lub przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną danych osobowych Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813–00-10–538, REGON: 690260330, kapitał zakładowy w wysokości 27 581 000 zł, opłacony w całości, adres e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@rarr.rzeszow.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z:
 • art. 6 ust. 1. lit. b) RODO – w celu rejestracji na Wydarzenie pn. Carpathian Startup Fest 2022 za pośrednictwem systemu Evenea i wzięcia w nim udziału na zasadach wskazanych w Regulaminie Wydarzenia dostępnym pod adresem: www.carpathianfest.pl oraz utrzymywania bieżącego kontaktu telefonicznego lub/i emailowego w związku z udziałem w ww. Wydarzeniu. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu opublikowania listy laureatów konkursów prowadzonych w ramach Wydarzenia;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody – w celu przetwarzania przez Organizatora Państwa wizerunku w całości lub we fragmentach na potrzeby dokumentacji filmowej i fotograficznej z Wydarzenia i promocyjno – informacyjnych. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody, które może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości email na adres iod@rarr.rzeszow.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. realizacji obowiązków Administratora wynikających
  z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz archiwizacyjnych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności  ustalenia, dochodzenia lub  odpierania  roszczeń przysługujących Administratorowi oraz marketingu bezpośredniego.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą m.in.: podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne lub finansowo-księgowe, usługi doradcze, usługi pocztowe lub kurierskie oraz pozostałe upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym podmioty obsługujące platformę umożliwiającą rejestrację na Wydarzenie (tj. Evenea, której właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o.- szczegóły dostępne pod linkiem: https://app.evenea.pl/regulaminy). Dane osobowe mogą być także udostępnione Partnerowi Głównemu Wydarzenia, Partnerowi Merytorycznemu, Partnerowi Wydarzenia, podmiotom umożliwiającym pozyskanie wsparcia merytorycznego i finansowego, startupom, scaleupom
  i pomysłodawcom biorącym udział w Wydarzeniu.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Wydarzeniu będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania – tj. do czasu wykonania umowy (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), do czasu cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO) lub do czasu wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązków przez Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych i archiwizacyjnych, a także w okresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń.
 3. Przysługuje Państwu prawo do:
 • uzyskania informacji czy dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu,
 • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
 • żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem że przekazanie może nastąpić za pośrednictwem operatora platformy umożliwiającej rejestrację na Wydarzenie — w celu realizacji usług IT związanych w rejestracją na Wydarzenie.
 2. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji i wzięcia udziału w ww. Wydarzeniu na zasadach wskazanych w Regulaminie Wydarzenia.
 1. Przebieg Wydarzenia będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video, w tym może być transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Wydarzeniem i działalnością Organizatora (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Wydarzenia może być też monitorowany ze względów bezpieczeństwa.
 2. Udostępnienie Organizatorowi Wydarzenia wizerunku w postaci m.in. indywidualnej fotografii, biogramu, grafiki lub nagrania następuje na podstawie uprzednio wyrażonej zgody w formie pisemnej wynikającej z odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie wraz z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Pomysłodawca, startup, scaleup, który chce wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest w pierwszej kolejności do zgłoszenia się poprzez Formularz Zgłoszeniowy, poprzez system do zgłoszenia projektów, do którego link znajduje się na stronie www.carpathianfest.pl  z oznaczeniem jakiej kategorii dotyczy projekt oraz pozostawienia swoich danych kontaktowych (I etap).
 3. W przypadku udziału w wydarzeniu osób i podmiotów posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa poza granicami RP, Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia ich zgłoszeń do konkursu z pominięciem procedury zgłoszenia, o której mowa
  w pkt 1.
 4. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń widnieje na stronie Wydarzenia www.carpathianfest.pl. Jako skuteczne zgłoszenie należy rozumieć wysłanie pierwszego zgłoszenia oraz wypełnionego One Pagera, o którym mowa w ust.9. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przedłożenia zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej www.carpathianfest.pl.
 5. Konkurs jest podzielony na 4 kategorie:
 • Kategoria I – Najlepszy pomysł biznesowy – projekty osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w przedmiocie zgłoszenia;
 • Kategoria II – Najlepszy Startup – projekty zgłaszane przez przedsiębiorstwa, znajdujące się w fazie inkubacji, tworzenia MVP lub pierwszej sprzedaży produktu/usługi, których przychody w ostatnim roku obrotowym nie przekroczyły kwoty 200.000,00 złotych
 • Kategoria III – Najlepszy Scaleup – projekty zgłaszane przez przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż produktów/usług, których przychody w ostatnim roku obrotowym przekroczyły kwotę 200.000,00 złotych
 • Kategoria IV Inteligentne specjalizacje – projekty zgłaszane przez startupy
  i scaleupy w ramach inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego
  (tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informacja i telekomunikacja, motoryzacja).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych subkategorii zawierających się z w kategoriach, o których mowa powyżej.
 2. Nagrody w konkursie będą przyznawane w następujący sposób:
 • Kategoria I - Najlepszy pomysł biznesowy — 7 tys. PLN (I miejsce), 5 tys. PLN (II miejsce), 3 tys. PLN (III miejsce);
 • Kategoria II - Najlepszy Startup – 20 tys. PLN (I miejsce), 15 tys. PLN (II miejsce), 10 tys. PLN (III miejsce);
 • Kategoria III - Najlepszy Scaleup - 7 tys. PLN (I miejsce), 5 tys. PLN (II miejsce), 3 tys. PLN (III miejsce); 
 • Kategoria IV – Inteligentne specjalizacje - 5 tys. PLN. W ramach każdej z czterech inteligentnych specjalizacji zostanie przyznana jedna nagroda finansowa. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagrody w ramach inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego, w przypadku braku konkurencji w danej specjalizacji.
 • Nagroda Specjalna - 5 tys. PLN. Przyznawana przez Organizatora lub osobę przez niego wskazaną.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród zawierających się z w kategoriach, o których mowa w pkt 5.
 2. Po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, Organizator skontaktuje się
  z przedstawicielami pomysłów, startupów i scaleupów i zaprosi do wypełnienia karty informacyjnej na temat zgłaszanego projektu wraz z podaniem danych osobowych członków zespołu/organu zarządzającego (zwanego dalej: One Pagerem), przesyłając maila z linkiem do One Pagera oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Organizator w miarę możliwości udzieli pomocy w wypełnieniu One Pagera, w szczególności poprzez organizację szkoleń on-line, które odbędą się w terminach, o których Organizator poinformuje za pośrednictwem maila.
 4. Uzupełnienie i przesłanie One Pagera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem dalszego uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie One Pagera.
 6. Z wszystkich przesłanych One Pagerów Organizator przygotuje Raport zbiorczy
  (zwany dalej: Raportem) z podziałem na kategorie konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia w Raporcie tych zgłoszeń (One Pager), które zostały złożone do więcej niż jednej kategorii konkursowej, brały udział we wcześniejszych edycjach Wydarzenia w tej samej kategorii konkursowej lub z innych przyczyn niedopuszczalnych.
 7. Raport zostanie przesłany do funduszy inwestycyjnych będących Partnerami Merytorycznymi Wydarzenia oraz do inwestorów indywidualnych z prośbą o wskazanie interesujących projektów w ramach każdej z kategorii zgodnie z zasadą TAK/NIE. Raport będzie zanonimizowany tj. nie będą przekazywane nazwy przedsiębiorstw, ani dane poszczególnych członków zespołów.
 8. Zgłaszający projekt wyraża zgodę na przesłanie Raportu do podmiotów, o których mowa powyżej. Jednocześnie wyrażając zgodę na przesłanie danych wyraża zgodę na przekazanie danych kontaktowych do partnerów wydarzenia, a w szczególności do oceniających, o których mowa w pkt 14.
 9. Na podstawie zebranych wskazań zgodnie z ust. 14, Organizator przygotuje listę rankingową zgodnie z zasadą, że każde „TAK” oznacza 1 pkt. Do udziału w kolejnym etapie (II etap) zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę punktów:
 • pomysłodawcy — 6 projektów,
 • scaleupy — 6 projektów,
 • startupy — 10 projektów.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby projektów w poszczególnych kategoriach, które przejdą do II etapu. Od dokonanej oceny zgodnie z metodologią, o której mowa w ust. 16, nie ma procedury odwoławczej. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów uzyska jednakową liczbę punktów, decyzję o kolejności miejsc podejmuje Organizator powołując w tym celu doraźną Komisję Projektową.
 2. W przypadku, gdy projekt nie przejdzie do kolejnego etapu (poza listą rankingową), a zgodnie z odesłanymi przez dany fundusz inwestycyjny/inwestora indywidualnego informacjami, będą oni zainteresowani projektem, Organizator umożliwi osobiste spotkanie w trakcie Wydarzenia z przedstawicielem funduszu inwestycyjnego/inwestora indywidualnego. Dla przedstawiciela każdego z projektów, które nie zostaną zakwalifikowane do II etapu Organizator przewidział możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu w charakterze Uczestnika – biernego słuchacza (przy uwzględnieniu limitów narzuconych z mocy prawa).
 3. Przedstawiciele projektów zakwalifikowanych do II etapu zostaną zaproszeni do udziału w CSF22 CAMP (zwanego dalej: CAMPEM), na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce k. Rzeszowa. Udział w CAMPIE jest obowiązkowy dla co najmniej jednego przedstawiciela projektu zakwalifikowanego do II etapu, który będzie występował w ramach Wydarzenia podczas DEMO DAY. Udział w CAMPIE jest bezpłatny. Terminy CAMPu oraz Wydarzenia widnieją na stronie www.carpathianfest.pl. Organizator zastrzega, że terminy te mogą ulec zmianie o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową oraz zaktualizowany zostanie termin podany na stronie.
 4. Celem CAMPU jest przygotowanie członków projektów do wystąpienia przed funduszami inwestycyjnymi/inwestorami indywidualnymi. Obszarami wiedzy poruszanymi w trakcie CAMPU będą: tworzenie modeli biznesowych, wejścia i wyjścia inwestycyjne oraz praktyczne przygotowanie wystąpienia tzw. pitch przed funduszami inwestycyjnymi/inwestorami indywidualnymi. Efektem końcowym dla każdego z projektów powinno być przygotowanie prezentacji opartej na wzorze/standardzie opracowanym przez Organizatora, która powinna zawierać w szczególności opis problemu występującego na rynku oraz jego rozwiązanie, opis rynku docelowego, opis konkurencji, podsumowanie finansów, stan realizacji przedsięwzięcia oraz propozycję dla funduszu inwestycyjnego/inwestora indywidualnego. Prelegenci są zobowiązani do używania logotypu Organizatora i wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promujących Wydarzenie. Szczegółowa Agenda CAMPU zostanie przedstawiona z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Przed Wydarzeniem zostaną nagrane krótkie materiały promocyjne video dotyczące każdego z projektów, które będą prezentowane w ramach Wydarzenia podczas DEMO DAY, tzw. intro oraz promowane w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.
 6. Przedstawiciele projektów zaprezentują swoje pomysły przed Jury konkursowym w trakcie Carpathian Startup Fest.
 7. Wystąpienia i prezentacje odbędą się dla każdej kategorii oddzielnie w poszczególnych blokach tematycznych. Szczegółowa Agenda zostanie ogłoszona przed Wydarzeniem.
 8. W skład Jury konkursowego dla Kategorii I - Najlepszy pomysł biznesowy (Konkurs Idea Challenge) wejdą: Przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący Kapituły, Przedstawiciel Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przedstawiciele Partnerów CSF22. Jury będzie przyznawać oceny w skali 1 – 5 z uwzględnieniem kryteriów takich jak: produkt/rozwiązanie/potencjał rynkowy, model biznesowy (Go to Market) zespół/jakość prezentacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia kryteriów. Na podstawie przyznanych ocen zostanie utworzona lista rankingowa. Zwycięzcami będą pomysły, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów głos decydujący należeć będzie do Przewodniczącego Kapituły Jury.
 9. W skład Jury konkursowego dla Kategorii II - Najlepszy Startupu i Kategorii III -  Najlepszy Scaleup wejdą Przedstawiciele Partnerów Merytorycznych, tj. funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów indywidualnych. Członkowie Jury wybiorą spośród siebie Przewodniczącego. Jury będzie przyznawać oceny w skali 1 – 5 z uwzględnieniem kryteriów takich jak: /rozwiązanie/potencjał rynkowy, model biznesowy (Go to Market) zespół/jakość prezentacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia kryteriów. Na podstawie przyznanych ocen zostanie utworzona lista rankingowa. Zwycięzcami będą pomysły, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów głos decydujący należeć będzie do Przewodniczącego Kapituły.
 10. W skład Jury konkursowego dla Kategorii IV – Inteligentne Specjalizacje wejdzie Przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący Kapituły, Przedstawiciel Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Przedstawiciele Partnerów Merytorycznych, tj. funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów indywidualnych. Jury będzie przyznawać oceny w skali 1 – 5 z uwzględnieniem kryteriów takich jak: model biznesowy, produkt/rozwiązanie, strategia marketingowa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia kryteriów. Na podstawie przyznanych ocen zostanie utworzona lista rankingowa. Zwycięzcami będą pomysły, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów głos decydujący należeć będzie do Przewodniczącego Kapituły
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do powołania w skład Jury również dodatkowych osób, w tym w szczególności zaproszonych Gości.
 12. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.
 13. Zwycięzcy konkursów zobowiązują się do udziału w trzech konferencjach (lub innego typu spotkaniach) promujących Wydarzenie.
 14. Dla zwycięzców Konkursu w ramach każdej z kategorii Organizator przewidział po dwie wejściówki VIP na wieczorne wydarzenie networkingowe – after party. W zależności od dostępności miejsc Organizator może zwiększyć pulę wejściówek VIP powyżej ustalonego limitu.
 15. Pomysłodawcy, startupy, scaleupy, inwestorzy i fundusze inwestycyjne biorące udział w Wydarzeniu zobowiązują się w przypadku wejść kapitałowych, do których przyczynił się udział w Wydarzeniu, do poinformowania o zaistniałym fakcie Organizatora w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a dotyczących przebiegu Konkursu, decyzje podejmuje Organizator.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.carpathianfest.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.).